Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 34 - Sayı 1 - 2024 (Volume 34 - Issue 1 - 2024)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/ RESEARCH ARTICLES

Ahmed Cevdet Paşa’nın Askerî Tarihçiliği
Ahmed Cevdet Pasha's Military Historiography

Sadık Emre KARAKUŞ

1

Mustafa Kemal Paşa’nın İstiklal Savaşı’ndan Cumhuriyet’e Geleceğin Türkiye’sine Dair Türk ve Yabancı Basına Mesajları
Mustafa Kemal Pasha's Messages to the Turkish and Foreign Press on the Turkey of the Future from the War of Independence to the Republic

Serpil SÜRMELİ

15

Türk Kurtuluş Savaşı Anıt ve Müze Gemileri
Turkish War of Independence Memorial and Museum Ships

Veysel ÖZBEY

25

Türk Tarih Kurumu Arşivinde Bulunan “Enver Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi”
“Abandoned Documents of Enver Pasha” Found in the Archives of the Turkish History Association

Semiha NURDAN

35

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Topraklarına ve Karasularına İniş Yapan/Düşen Yabancı Ülkelere Ait Uçaklar
Foreign Planes Landing/Falling in Turkish Lands and Territorial Waters in the Second World War

Hakan KUTLU

47

Özel Güvenlik Personelinin Gelecek Kaygısı Üzerinde Algılanan Medya Zenginliği ve Benlik Saygısının Etkisi: Adana Örnekleminde Görgül Bir Araştırma
The Effect of Perceived Media Richness and Self-Esteem on the Future Anxiety of Private Security Personnel: An Ethical Research in Adana Sample

Olcay OKUN / Korhan ARUN

69

Savunma Tedarik Sürecinde Entegre Proje Ekiplerinin (EPE) Rolü: Türkiye İçin Bir Model Önerisi
The Role of Integrated Project Teams (IPT) in Defense Acquisition Process : A Model Proposal for Türkiye

Buse ALADAĞLI / Memduh BEGENİRBAŞ

83

Askerî Güvenliğin Planlanmasında Ağırlık Merkezinin Tespiti, Analizi, Uygulanmasının İstihbarat ile İlişkisi
Determination, Analysis and Implementation of the Center of Gravity in Military Security Planning and its Relationship with Intelligence

Kazım Murat ÖZKAN

109

Personel Güçlendirme: Türk Silahlı Kuvvetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Empowerment: A Qualitative Research on Turkish Armed Forces

Aysun DOĞAN / Suat GÜRBÜZ / M. Abdülkadir VAROĞLU

125

Sniper Rifle Selection Using Evidential Fuzzy Multi-Criteria Decision Making
Kanıtsal Bulanık Çok Kriterli Karar Vermeyi Kullanarak Keskin Nişancı Tüfeği Seçimi

Galip Cihan YALÇIN / Güvenç ARSLAN

137

Bulanık Ortamda Proje Yöneticisi Seçimi: Savunma Sanayi Firmasında Bir Uygulama
Project Manager Selection in a Fuzzy Environment: A Case in a Defense Industry

Burcu TEZCAN / Tamer EREN

153

A New Era in Defense Planning Approaches: Digital Transformation Era
Savunma Planlama Yaklaşımlarında Yeni Bir Dönem: Dijital Dönüşüm Çağı

Merve ASİLOĞULLARI AYAN / Serhat ÇAKIR

169

Sustainable Product Design Strategy: A Comparative Analysis on the M113
Sürdürülebilir Ürün Tasarım Stratejisi: M113 Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Mustafa CANBULAT / Ahmet Fevzi SAVAŞ

179

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special Issues

Sayfa Başına Dön