Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Yayın Politikası
Publication Principles
Etik Kurallar
Ethical Rules
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 31 - Sayı 1 - 2021 (Volume 31 - Issue 1 - 2021)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

SAVUNMA ARAŞTIRMALARI / DEFENCE STUDIES

Savunma Sanayii Projelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Önceliklendirilmesi ve Karşılaştırılması: Karma Bir Model Önerisi Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: C44,D70,O22

Prioritization and Comparison of Defense Industry Projects with Multi-Criteria Decision Making Methods: A Mixed Model Proposal Article Type: Research Article, JEL Codes:C44,D70,O22

Kemal Gürol KURTAY, Yunus GÖKMEN, Aygün ALTUNDAŞ, Hakan Ayhan DAĞISTANLI

1-24

Arap Baharı Sürecinde Türkiye’nin Güvenlik Operasyonlarının Bütçeye Etkisi Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları:H56, H62

Effects of Turkey's Security Operations on the Budget During the Arab Spring Process Article Type: Research Article, JEL Codes:H56, H62

Fikret BAYIR

25-54

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

II. Mahmud Dönemi’nde Kurumsal Standart Sağlama Çabalarına Bir Örnek: Orduya Dair İki Vesikayı Anlamlandırmak Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu:Z00

An Example of Endeavor to Form a Corporate Standard During Mahmud II Era: Interpreting Two Documents about the Army Article Type: Research Article, JEL Code:Z00

Mustafa Mesut ÖZEKMEKÇİ

55-78

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığının Tarihi Gelişimi (1921-2016) Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu:Y80

Gölcük Naval Base Command Historical Development (1921-2016) Article Type: Research article, JEL Code:Y80

Ferdi UYANIKER

79-116

ASKERÎ SOSYOLOJİ / MILITARY SOCIOLOGY

Kahramanlığı Anlamak: Kahramanlık Olgusu Üzerine Bir Literatür Araştırması Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları:M12, I31

Understanding Heroism: A Literature Review on the Phenomenon of Heroism Article Type:Resarch Article, JEL Codes:M12, I31

İbrahim Sani MERT

117-144

Örgüt Kültürü Eğilimlerinin Örgütsel Değişim Algısı Üzerindeki Etkisi Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu:M1

The Effects of Organizational Culture Tendencies on Organizational Change Perception Article Type:Resarch Article, JEL Code:M1

Suat GÜRBÜZ, M.Abdülkadir VAROĞLU

145-178

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveSayfa Başına Dön