Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 27 - Sayı 2 - 2017 (Volume 27 - Issue 2 - 2017)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN İŞE BAĞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ

Moderating Effect of Perceived Organizational Support in the Effect of Entrepreneurial Orientation on Job Engagement

Ali Rıza İNCE, Mustafa Kemal TOPCU

1-27

İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KORUNMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNSAN HAKLARI VE AMERİKA

A Study on the Protection of Human Rights at the Regional Level: Human Rights and America

Mahir TERZİ

53-92

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: GAZLAR KONUSU

A Study On The Conceptual Change Approach: The Concept Of Gases

Murat DEMİREL, Özgür ANIL

93-118

ADAMUS BREMENSİS'İN GÖZÜNDEN VİKİNGLERİN TARİHİ COĞRAFYASI

Historical Geography of Vikings from the perspective of Adamus Bremensis

Selahattin ÖZKAN

119-135

4x4 TİPİNDE MATRİSLERİN DETERMİNANTLARINI HESAPLAMADA ALTERNATİF BİR YÖNTEM

An Alternative Method for Calculating Determinants of 4x4 Type Matrices

Selim MALTEPELER

157-166

THE PROPER TESTS IN LANGUAGE TEACHING: A STUDY ON INSTRUCTORS, STUDENTS' AND RESEARCHERS' PERSPECTIVES

Dil Öğretiminde Uygun Testler:Öğretmen, Öğrenci ve Araştırmacıların Görüşleri Üzerine Bir Çalişma

Gonca ALTMIŞDÖRT

167-186

UEFA FİNANSAL FAİR PLAY(FFP) KRİTERLERİ KAPSAMINDA TÜRK FUTBOLUNDA FİNANSAL RAPORLAMANIN ÖNEMİ VE BİR SİSTEM GEREKLİLİĞİ

Importance of Financial Reporting in The Framework of UEFA Financial Fair Play(FFP ) Criterias and the Necessity of a System

Adnan SEVİM, Samet BÜLBÜL

187-212

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special IssuesSayfa Başına Dön