Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Yayın Politikası
Publication Principles
Etik Kurallar
Ethical Rules
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

 • Dergi Sahibi / Owner

  Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR


  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

  Doç.Dr. Yücel ÖZTÜRK


  Baş Editör / Editor-in-Chief

  Prof. Dr. İbrahim E. ATNUR


  Alan Editörleri / Field Editors Alanı / The Field
  Prof. Dr. Yahya YEŞİLYURT (Millî Savunma Üniversitesi)   Tarih Editörü
  Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR (Millî Savunma Üniversitesi)  Uluslararası İlişkiler Editörü
  Doç. Dr. Kemal EROĞLUER (Millî Savunma Üniversitesi)  Savunma Yönetimi Editörü
  Doç. Dr. Efdal AS (Millî Savunma Üniversitesi)  Tarih Editörü
   Doç. Dr. Serkan YENAL (Millî Savunma Üniversitesi) Uluslararası İlişkiler Editörü
  Doç. Dr. Rukiye Can YALÇIN (Millî Savunma Üniversitesi)  Savunma Yönetimi Editörü
  Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN (Millî Savunma Üniversitesi)  Uluslararası İlişkiler Editörü
   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih BAŞ (Millî Savunma Üniversitesi) Tarih Editörü

  Türkçe Dil Editörleri/Turkish Lang. Editors İngilizce Dil Editörü/English Lang. Editors
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Metehan ŞAHİN Öğr. Gör. Senem Büşra YILDIZ
  Dr. Öğr. Üyesi Utku IŞIK Öğr. Gör. İrem Nur BOZKURT
  Danışma Kurulu /Advisory Board   E-posta / E-mail

  Prof. Dr. Türksel K. BENSGHIR (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  Prof. Dr. Yavuz ERÇİL (Başkent Üniversitesi)
  Prof. Dr. Nevin Güngör ERGAN (Hacettepe Üniversitesi)
  Prof. Dr. Uğur GÜNGÖR (Başkent Üniversitesi)
  Prof. Dr. Recep KARACAKAYA (İstanbul Medipol Üniversitesi)
  Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK (Samsun Üniversitesi)
  Prof. Dr. Hüsnü ÖZLÜ (Millî Savunma Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR (Millî Savunma Üniversitesi)
  Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi)
  Prof. Dr. Haldun YALÇINKAYA (TOBB ETÜ Üniversitesi)
  Prof. Dr. Mesut UYAR (Antalya Bilim Üniversitesi)
  Prof. Dr. Edward J. ERICKSON (Marine Corps University)
  Prof. Dr. Azmi YALÇIN (Çukurova Üniversitesi)
  Prof. Dr. Fatih YEŞİL (Hacettepe Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR (Ankara Üniversitesi)
  Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Prof. Dr. Yavuz ASLAN (Atatürk Üniversitesi)
  Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)
  Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU (Marmara Üniversitesi)
  Prof. Dr. Azaf ÖZKAN (Atatürk Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ferudun ATA (Selçuk Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ali SATAN (Marmara Üniversitesi)
  Prof. Dr. Musa QASIMLI (Azerbaycan Kafkas Üniversitesi)
  Prof. Dr. Hasan MERT (Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu)
  Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
  Prof. Dr. Oktay TANRISEVER (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
  Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN (Başkent Üniversitesi)
  Prof. Dr. Bilal KARABULUT (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
  Doç. Dr. Marziye MEMMEDLİ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
  Doç. Dr. Cenker Korhan DEMİR (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
  Doç. Dr. Ali Bilgin VARLIK (Arel Üniversitesi)
  Assoc. Prof. Peter MARINOV (Rakovski National Defence College)
  Assos. Prof. Patricia J. SOHN (University of Florida)

  tbensghir@hbv.edu.tr
  yercil@baskent.edu.tr
  nevine@hacettepe.edu.tr
  ugungor@baskent.edu.tr
  recep.karacakaya@medeniyet.edu.tr
  mustafa.colak@samsun.edu.tr
  hozlu@kho.msu.edu.tr
  akayapinar66@hotmail.com
  kvaroglu@baskent.edu.tr
  haldun@etu.edu.tr
  mesut.uyar@antalya.edu.tr
  ederickson100@gmail.com
  azmiyalcin@cu.edu.tr
  fyesil@hacettepe.edu.tr
  merthandundar@gmail.com
  h.oksuz@ktu.edu.tr
  yavuza@atauni.edu.tr
  oyesilot@marmara.edu.tr
  ilyas.kemaloglu@marmara.edu.tr
  asaf.ozkan@atauni.edu.tr
  fata@selcuk.edu.tr
  ali.satan@marmara.edu.tr
  musa_qasimli@hotmail.com
  hasan.mert@ege.edu.tr
  ssadik@aku.edu.tr
  oktay@metu.edu.tr
  demirag@baskent.edu.tr
  bilal.karabulut@hbv.edu.tr
  tismayil@ksu.edu.tr
  marziyememmedli@ksu.edu.tr
  ckorhan.demir@hku.edu.tr
  bilginvarlik@gmail.com
  petyr.marinov@abv.bg
  pjsohn@ufl.edu

  Yayın Kurulu / Editorial Board   E-posta / E-mail

  Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Millî Savunma Üniversitesi)
  Prof. Jacob N. SHAPIRO (Princeton School of Public and International Affairs)
  Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi)
  Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
  Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
  Prof. Dr. Burhan SAYILIR (Anadolu Üniversitesi)
  Prof. Dr. Fırat PURTAŞ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  Doç. Dr. Süleyman TEKİR (Sinop Üniversitesi)
  Prof. Dr. Alpaslan ATMANLI (Millî Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Memduh BEĞENİRBAŞ (Millî Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Hüseyin KALEMLİ (Millî Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK (Millî Savunma Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Sadık Emre KARAKUŞ (Millî Savunma Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Onur BATTAL (Millî Savunma Üniversitesi)
  Dr. Öğ. Alb. Ayhan ATAÇ (Millî Savunma Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Tuba EROĞLU AZAK (Millî Savunma Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Semra AYDIN (Millî Savunma Üniversitesi)
  Dr. Öğ. Alb. Hasan ZÖĞ (Millî Savunma Üniversitesi)

  ahmet.ozcan@kho.msu.edu.tr
  jns@princeton.edu
  capa@ankara.edu.tr
  nhayta@gazi.edu.tr
  selmayel@gazi.edu.tr
  burhansayilir@anadolu.edu.tr
  firat.purtas@hbv.edu.tr
  stekir@sinop.edu.tr
  aatmanli@kho.msu.edu.tr
  mbegenirbas@kho.msu.edu.tr
  hkalemli@kho.msu.edu.tr
  mesimsek@kho.msu.edu.tr
  sekarakus@kho.msu.edu.tr
  obattal@kho.msu.edu.tr
  aytac@kho.msu.edu.tr
  teazak@kho.msu.edu.tr
  semraaydin@kho.msu.edu.tr
  hzog@kho.msu.edu.tr

  Hakem Kurulu / Arbitration Board   E-posta / E-mail

  Prof. Dr. Mustafa BEKMEZCİ (Millî Savunma Üniversitesi)
  Prof. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ (Sakarya Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL (Cumhuriyet Üniversitesi)
  Prof. Dr. İsmet ÜZEN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
  Doç. Dr. Arif SARI (Millî Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Pınar FAYGANOĞLU (Millî Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. İsmet SARIBAL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
  Doç. Dr. Emre SARAL (Hacettepe Üniversitesi)
  Doç. Dr. Özhan KAPICI (Hacettepe Üniversitesi)
  Doç. Dr. Güner DOĞAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
  Doç. Dr. Tülay KÖSEOĞLU (Millî Savunma Üniversitesi)

  mbekmezci@kho.msu.edu.tr
  myertas@sakarya.edu.tr
  ayuksel@cumhuriyet.edu.tr
  ismetuzen@gmail.com
  asari@kho.msu.edu.tr
  pfayganoglu@kho.msu.edu.tr
  ismetsaribal@gmail.com
  saral@hacettepe.edu.tr
  ozhan.kapici@hacettepe.edu.tr
  gunerdogan@karatekin.edu.tr
  tkoseoglu@kho.msu.edu.tr

Sayfa Başına Dön